Om

Alliance Française ViborgFølg os på Facebook:  http://www.facebook.com/AlliancefrancaiseViborg      

Bestyrelsen for Alliance française Viborg 2019:

 

Hanne Munk, formand

Inge Chaillioux, næstformand

Hanne Hønnicke, kasserer, 51 21 88 11 – hanne.hoennicke@gmail.com

Troels Møldrup, sekretær, webmaster 97 54 55 80 – info@alfine.dk

Gert Lajer, pressekontakt, 26 12 83 38 – gertlajer@gmail.com

Karen Elisabeth Stub, 1. suppleant, 86 67 37 71 – stubsoerensen@energimail.dk

Torben Frank, 2. suppleant, 24 45 64 68 – t.frank@dadlnet.dk


Vedtægter


Kap. 1 – Formål og sammensætning


§ 1. Alliance Française, Viborg, er oprettet i overensstemmelse med Alliance Française grundlagt i Paris i 1883, og har til formål at udbrede kendskab til fransk sprog og kultur i Viborg og omegn.

Foreningen har hjemsted i Viborg.


§ 2.Foreningens formål opnås ved

1. udlån af franske bøger, bånd, plader etc.

2. afholdelse af møder med foredrag, filmforevisning m.v.

3. afholdelse af sammenkomster blandt medlemmerne.


§ 3.Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i det følgende år.  Kontingentet betales for 1 år ad gangen. Bestyrelsen er berettiget til at slette et medlem på grund af kontingentrestance, såfremt kontingentet ikke er betalt en måned efter modtagelse af opkrævning.


Kap. 2 – Foreningens ledelse


§ 4.Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Såfremt det forlanges af 10% af de fremmødte, foretages skriftlig afstemning. Bestyrelses-medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der vælges henholdsvis 3 og 4 hvert andet år. På 1. generalforsamling efter foreningens stiftelse skal der dog vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Desuden vælges på den årlige generalforsamling en suppleant samt en revisor og en revisorsuppleant.


§ 5.Bestyrelsen mødes 4 gange om året eller oftere, såfremt formanden mener, der er behov herfor. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Foreningen tegnes udadtil af formanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 6.Der afholdes en årlig generalforsamling i marts. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. formandens beretning

2. kassereren aflægger det reviderede regnskab, og der fastsættes kontingent for det kommende år

3. valg

4. eventuelt


Kap. 4 – Vedtægtsændring og opløsning af foreningen


§ 7.Forslag til ændring af denne vedtægt kan fremsættes af bestyrelsen eller 1/10 af medlemmerne. Forslag til ændring skal være skriftligt og skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før den årlige generalforsamling.


Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst 1/4  af foreningens medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt disse.


Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst må afholdes 14 dage senere.


§ 8.Opløsning af foreningen sker på samme måde som ændring i vedtægterne, dog kræves der til opløsning et flertal på 2/3 af medlemmerne eller på den ekstraordinære generalforsamling 2/3 af de fremmødte.


I forbindelse med opløsning træffes der bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med foreningens formue.Vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt i Medborgerhuset den 1. marts 1988 med senere ændringer, senest april 2001


ERKLÆRING OM PRIVATLIVSPOLITIK.